ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយដោយស្រ្តីកម្ពុជា ប្រមូលនូវរឿងរ៉ាវជីវិតពីស្រ្តីកម្ពុជា រស់ នៅ ក្រោម របប ខ្មែរ ក្រហម  (១៩៧៥ -១៩៧៩) ដែលមានលក្ខណៈទីទៃ ទីទៃពីគ្នា។   វាក៍រួមបញ្ចូលទាំងការរងការ ឈឺចាប់ ពីអំពើ ហឹង្សា ផ្លូវ ភេទផងដែរ។   គេហទំព័រ នេះ ដកស្រង់ នូវ សក្ខីកម្មខ្លី ដែលជ្រើសរើសដោយអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់។ សក្ខីកម្ម ពេញលេញ ដែលរួមមានទាំងសំលេងដែលបានថតចំលង និងបទចំលងជាភាសារខ្មែរ និង ភាសារ អង់គ្លេស អាចស្វែង រក បាន នៅប្រទេសកម្ពុជា និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិច សំរាប់ ការប្រើ ប្រាស់ ជាសាធារណៈ និង ការ រក្សាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។  

កម្មវត្ថុដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ អ្នកដែល ផ្តល់បទ សម្ភាសន៍ និងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពិតជាចង់ចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវទាំងនេះ និងសូមស្នើរដល់អ្នកទស្សនាគេហទំព័រ ទាំងឡាយចូលរួមចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវទាំងនេះ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលផ្តល់បទសម្ភាសន៍ និងក្រុម អ្នក ស្រាវ ជ្រាវ ។   

សូមរំលឹកថា អ្នកដែលរ៉ាយរ៉ាប់នួវរឿងរ៉ាវ ដែលយើងបានចងច្រងទុកនេះបានប្រាប់ ឡើងវិញ នូវរឿងរ៉ាវ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត និងលោកនាដកម្ម។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក ឲ្យរៀបចំការថែរក្សាផ្លូវ ចិត្តរបស់អ្នក ផ្ទាល់ នៅពេលដែលអ្នកទស្សនាសក្ខីកម្ម។

 

 

The Cambodian Women's Oral History Project collects life-story testimonials from women narrators on their unique experiences during the genocidal Khmer Rouge regime (1975-1979), including as survivors of widespread sexual and gender-based violence.  This website features short excerpts of transcripts selected by the narrators themselves.  Full testimonies will be archived as video-audio recordings and Khmer- and English-language transcripts in Cambodia and in the U.S. for broad public access and historical preservation.

Material posted here is protected under the Creative Commons copyright, attribution with no profit. The narrators and research team are eager to share these stories, and we ask that you provide appropriate attribution to acknowledge the courage of the narrators and the hard work of the research team.  

Please be prepared that the narratives collected here recount stories of trauma and tragedy. We encourage you to practice self-care in coping with the  emotional and psychological responses in viewing the testimony.